Regulamin

 

 

Regulamin sklepu słoiknatury.pl z dnia 25.05.2021 r.

Sklep internetowy sloiknatury.pl jest prowadzony pod adresem www.sloiknatury.pl przez Izabelę Koprowską, prowadzącą projekt wprowadzenia marki premium w działalności gospodarczej w firmie Kujawskie Zioła sp. z o.o. z siedzibą w Skibicach 13, 87-850 Choceń , NIP: 8883085386, REGON: 0000362997, numer tel. kontaktowy z obsługą sklepu internetowego: 669561416, tel. osoby prowadzącej projekt :602642154,  e:mail kontakt@sloiknatury.pl oraz izabelasloiknatury@gmail.com zwaną dalej „Sprzedawcą”

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 1. Sklep Internetowy sloiknatury.pl – prowadzony przez Izabelę Koprowską prowadzącą projekt wprowadzenia marki premium "Słoik Natury" w przedsiębiorstwie Kujawskie Zioła sp. z o.o., dostępny pod domeną internetową www.sloiknatury.pl. 
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.
 5. Konto - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta.
 6. Rejestracja - usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego.
 7. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową, szybką płatnością.
 8. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia go pod wskazany przez Klienta adres. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
 9. Produkt - produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.sloiknatury.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spokokawa.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl nie wymaga rejestracji.
 4. Sprzedaż i dostawy asortymentu Sklep Internetowego www.sloiknatury.pl mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski.

§2 Zasady Rejestracji

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracji https://www.sloiknatury.pl/pl/reg oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: adres e- mail oraz hasło lub zarejestrować się za pomocą strony facebook.com lub google.com, klikając w przyciski i przechodząc procedurę rejestracji.
 3. Klient może również założyć Konto w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez uaktywnienie przycisku „Zarejestruj się”.
 4. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony. Usługa prowadzenia Konta jest bezpłatna.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Klient zobowiązany jest do:
  -niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub   naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  -korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego   oprogramowania lub urządzeń;
  -korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,     postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym www.sloiknatury.pl

 1. Składać zamówienia mogą zarówno Klienci posiadający zarejestrowane Konto jak również Klienci, którzy są niezarejestrowani. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 2. Klient składa zamówienie w Sklepie Internetowym www.sloiknatury.pl poprzez wypełnienie formularza Zamówienia znajdującego się https://www.sloiknatury.pl/pl/basket, a następnie dokonując akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 3. Dokonując zamówienia Klient zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, Nr telefonu, Adres e-mail, Ulica i nr domu, Kod pocztowy i Miasto. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy podać dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.
 4. Składanie zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. 
 5. Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient winien kolejno:
   1)  wybrać liczbę sztuk każdego produktu będących przedmiotem zamówienia;
   2) wypełnić Formularz Zamówienia i wybrać sposób dostawy (o ile dostępny jest więcej niż jeden) oraz płatności;
   3) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
   4) zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie”;
 6. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.
 7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawca ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu. Stroną umowy jest spółka Kujawskie Zioła sp. z o.o., której dane adresowe zostały podane na wstępie do Regulaminu.\
 9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 10. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@sloiknatury.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień §9 regulaminu.
 11. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§5 Informacje o produktach i usługach

 1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów i usług wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl są cenami końcowymi to znaczy, iż zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Obowiązują ceny z chwili dokonania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionych produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§6 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty i usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sloiknatury.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Realizacja Zamówienia odbywa się w Dni Robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00 Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne w chwili składania Zamówienia produktu.
 3. Zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta po opłaceniu zamówienia oraz kosztów dostawy zgodnie ze złożonym Zamówieniem.
 4. Czas Realizacji Zamówienia wynosi: do 5 dni roboczych.
 5. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Paczkomat INPOST
  3. Odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 6. Koszt wysyłki ponosi Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
 7. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 9. Czas doręczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski wynosi do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).
 10. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych produktów przechodzi na Klientowi z chwilą ich mu wydania.
 11. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (na płatność czekamy do 3 dni):
   33 1050 1979 1000 0090 8090 2449
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności przelewem online oraz kartą, jest Blue Media S.A.
  5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Blue Media S.A. - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego.
  6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Blue Media S.A.. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

   Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Haffnera, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN ( w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013
  7. Dostępne formy płatności dostępne na stronie: https://static.shoper.pl/platnosci/payments-with-cards.png Akceptowane karty płatnicze: 1) Visa, 2) Visa Electron, 3) MasterCard, 4) MasterCard Electronic, 5) Maestro

 12. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§7 Modyfikacje zamówienia

 1. Do momentu zatwierdzenia zamówienia Klient ma możliwość samodzielnej jego modyfikacji. Modyfikacja następuje w sposób wskazany w formularzu. Klient winien w tym celu zastosować się do komunikatów wyświetlanych w formularzu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z zamówionymi Produktami poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w §12 regulaminu.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z adresem www.sloiknatury.pl
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§8 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy produktów z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 2. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia przez Klienta i zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z §12 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient zostanie powiadomiony o stanie zamówienia z prośbą o decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo:
   
  1. częściowej realizacji - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na produkty niedostępne;
  2. anulowania całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za produkty - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 12 Regulaminu;
  3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§9 Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów zgodny z umową towaru.
 2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 1145 ze zm.).
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie, jak również co do przebiegu realizacji zamówienia należy składać pod adresem: kontakt@sloiknatury.pl.
 5. W niektórych przypadkach Sprzedawca może poprosić o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie niezwłoczne powiadomiony poprzez wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości mailowej na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 8. Sprzedawca informuje jednocześnie, iż przysługuje Klientom możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 9. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§10 Gwarancja

 1. Wybrane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
 2. W razie takich produktów, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu produktowi.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.
 2. W przypadku nabycia produktów w Sklepie Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres: kontakt@sloiknatury.pl
 4. Klient może wypełnić i przesłać Sprzedawcy formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Jeśli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia Klienta.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Odstąpienie od umowy należy wysłać na adres: kontakt@sloiknatury.pl 
 8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Zwrot płatności dokonuje się w ten sam sposób, jakim posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie z Klientem uzgodniony inny środek płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został do Sprzedawcy wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 10. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
 11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12 Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 2. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w ten sam sposób, jakim posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie z Klientem uzgodniony inny środek płatności.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach i usługach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego spokokawa.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.sloiknatury.pl  w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego sloiknatury.pl.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawcy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. Wszystkie nazwy produktów i usług zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego sloiknatury.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.).
 6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym sloiknatury.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. Więcej na ten temat w Polityce prywatności.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy sloiknatury.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego sloiknatury.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej na ten temat w Polityce prywatności.
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego sloiknatury.pl zmienionego regulaminu.
 10. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 11. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium